Privatumo politika

Duomenų apsauga:

Viešosios įstaigos „Ekoagros“ filialas „Litfood“ (toliau – „Litfood“) rūpinasi savo  interesantų  privatumu ir asmens duomenų apsauga, todėl siekia užtikrinti sąžiningą ir skaidrų asmens duomenų tvarkymą bei išsamiai informuoti interesantus  apie jų asmens duomenų tvarkymą.

Ši privatumo politika ir Asmens duomenų tvarkymo viešosios įstaigos Ekoagros“ filiale „Litfood“ taisyklės nustato pagrindinius aspektus, susijusius su „Litfood“ interesantų asmens duomenų tvarkymu.

„Litfood“ duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: Irma Minskienė el. pašto adresas: irma.minskiene@ekoagros.lt
 

Mes renkame šiuos asmens duomenis:

 • viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tikslais – pirkime dalyvaujančio tiekėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, atsižvelgiant į pirkimo objektą ir kvalifikacinius reikalavimus galimi ir kiti asmens duomenys.
 • tiesioginės rinkodaros tikslu – vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas.
 • įdarbinimo į konkrečias pareigas  įstaigoje  tikslu – vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, darbovietė, el. pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), išsilavinimas, pageidaujamas darbas, gyvenimo aprašymo gavimo data, asmeninės savybės, darbo patirtis: paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje, užimtos pareigos, kita darbo patirtis; užsienio kalbų mokėjimas: kalba, skaitymo, rašymo, kalbėjimo lygiai; gebėjimas dirbti kompiuterio programomis, kiti duomenys ir motyvai, pageidaujamas atlyginimas; kita gyvenimo aprašyme, rekomendacijoje ir (ar) motyvaciniame laiške pateikiama informacija. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu ir saugomi 2 (du) mėnesius po konkurso/atrankos  galiojimo pabaigos.
 • veiklos viešinimo tikslu – duomenų subjekto atvaizdas, vardas, pavardė. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi Duomenų subjekto sutikimo pagrindu ir saugomi 4 (keturis) metus po sutikimo gavimo dienos;
 • bet kokie kiti Jūsų asmens duomenys, kuriuos Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, su mumis bendraudami – parašydami elektroniniu paštu, rašydami ar skambindami telefonu ar atvykę į buveinės vietą. Šie duomenys tvarkomi duomenų subjekto sutikimu ir saugomi 4 metus.

Kaip tvarkome asmens duomenis:

Tvarkomų interesantų asmens duomenų atžvilgiu „Litfood“ yra duomenų valdytojas.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.  Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai, teisėtai ir saugiai. „Litfood“, tiek nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Kokios Jūsų teisės:

Duomenų subjektai turi šias teises, įtvirtintas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (toliau – Reglamentas):

 1. teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą „Litfood“;
 2. teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 3. teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Reglamento, ADTAĮ ir kitų teisės aktų nuostatų;
 4. teisę reikalauti ištrinti („teisė būti pamirštam“) savo asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš Reglamento 17 straipsnio 1 dalyje nurodytų priežasčių;
 5. teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas bent vienas iš Reglamento 18 straipsnio 1 dalyje nurodytų atvejų;
 6. teisę į duomenų perkeliamumą, kai asmens duomenys tvarkomi sutikimu pagal Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą arba sutartimi pagal 6 straipsnio 1 dalies b punktą ir duomenys yra tvarkomi automatinėmis priemonėmis;
 7. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi pagal Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktą, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
 8. teisę, kad jam nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas;
 9. teisę gauti pranešimą apie asmens duomenų saugumo pažeidimą.


Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Norėdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus galite pateikti „Litfood“ raštu:

 • elektroniniu paštu: info@litfood.lt;
 • siunčiant paštu adresu Juozo Balčikonio g. 3, LT-08247 Vilnius;
 • atvykus į Įstaigą, adresu Juozo Balčikonio g. 3, LT-08247 Vilnius;

Gautus prašymus, skundus ar reikalavimus atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Šis laikotarpis išimtinais atvejais gali būti pratęstas iki 40 darbo dienų, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą.

Jeigu „Litfood“ nesugebės suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

Asmens duomenų gavėjai:

„Litfood“ tvarkydama Jūsų asmens duomenis gali  pasitelkti ir perduoti Jūsų asmens duomenis  asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia „Litfood“ paslaugas (atlieka funkcijas, t. y. auditoriai, teisininkai, informacinių technologijų paslaugų teikėjai ir kiti paslaugų teikėjai), ir tvarko Jūsų duomenis „Litfood“, kaip duomenų valdytojo, vardu.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal „Litfood“ nurodymus ir tik ta apimtimi, ir tiek, kiek tai yra būtina. „Litfood“ pasitelkdama įvairius duomenų tvarkytojus, imamasi visų reikiamų priemonių, siekdama užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei visų priemonių saugant asmens duomenis.

Asmens duomenys gali būti perduodami valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas tiesiogines funkcijas.


Kontaktiniai duomenys:

Visais asmens duomenų tvarkymo klausimais maloniai prašome susisiekti žemiau nurodytais rekvizitais skambinant žemiau nurodytu telefonu ar siunčiant paklausimą el. paštu arba registruotu laišku:

Viešosios įstaigos „Ekoagros“ filialas „Litfood“
Juridinio asmens kodas: 259925770
Adresas: Juozo Balčikonio g. 3, LT-08247 Vilnius

Tel.: +370 37 20 3181